Hem » Artiklar » ”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”
”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunstyrelsen i Gislaved, brinner för glädje och trygghet på arbetsplatsen och kommer personligen att bevaka att detta kommer tillbaka till räddningstjänsten. Samtliga ledamöter i KS rycktes med av Axelssons framåtsträvande tankar och idéer, men han tar själv på sig hela ansvaret för felrekryteringen. Vad gäller nästa rekrytering kommer han att lägga större vikt vid ett nekande från facken.

– Det får inte bli dubbelfel, betonar han.

Vilka roller har räddningsnämnden respektive kommunstyrelsen (KS) i räddningstjänstens politiska styre?

– I Gislaved bor knappt 30 000 människor och i Gnosjö runt 10 000. Kommunerna var ”förlovade” innan 2010, då räddningsnämnderna slogs ihop. Sammanslagningen blev väldigt lyckad och vi har lika mycket nytta av den, bland annat för att ledningsorganisationen är gemensam. Innan jag tillträdde som ordförande i KS gjordes en stor utredning för att ta reda på förutsättningarna för att slå ihop fyra kommuner, men det föll på att det blev ett alldeles för stort geografiskt område. Sett till befolkningen har vi en stor räddningstjänst, vilket är som det ska – orterna är industritäta och insatstiderna får inte vara för långa, då skulle företagens försäkringspremier höjas.

Men, nu när jag rannsakar mig ser jag att sammanslagningen inte blev helt lyckad vad gäller nämnden; den har inte hittat sin roll. Det är KS i Gislaved som ytterst tar beslut i anställning av förvaltningschefer, samt även om en sådan ska avskedas – KS har inget ansvar för nämnden, men förvaltningschefen står alltså till vårt förfogande. Samtidigt ska räddningstjänstens ekonomi samrådas av kommunalråden i båda kommunerna. Detta är inte hundra och vi håller på att titta över detta nu, det måste vara klart till nästa mandatperiod.

Vem har det yttersta arbetsmiljöansvaret?

– Kommunchefen delegerar det till Johan Nilsson, som nu är tillförordad räddningschef.

Anser du att du har tillräcklig kunskap om räddningstjänstens verksamhet för att kunna fatta väl underbyggda beslut?

Niclas Palmgren
Niclas Palmgren (M), kommunalråd och ordförande i KS, kommer, vid rekryteringen av nästa räddningschef, att lägga större vikt vid ett nekande från facken.

– Ja, vad gäller de områden där jag ska fatta dem. Problemet är, återigen, att jag inte är ledamot i räddningsnämnden, samtidigt som jag ska samråda om ekonomin med Gnosjö. Exempelvis om en ny brandbil ska köpas in, ja då klampar jag rakt in i räddningsnämndens område.

Vem/vilka rådfrågar du om sådant som de lagar och regelverk vilka styr verksamheten?

– Räddningschefen, om det specifikt gäller myndighetsutövning, i övrigt kommunchefen, som är närmast mig, och personalchefen. Men jag ska egentligen inte ner i organisationen och grotta.

Hur kom KS fram till att Axelsson var lämplig för tjänsten?

– Vi söker en ”tulipanaros”, men någon sådan finns ju inte. I början var några kollegor i personalutskottet särskilt entusiastiska. Genusfrågan är viktig och han presenterade allmänt nya tankar och idéer, så att vi alla rycktes med – frågan är vem av oss som var mest positiv.

Kravet hade ställts på erfarenhet av ledarskap inom räddningstjänst. Av vilken anledning bortsåg ni från detta?

– Det kom kritik från något av de fackliga ombuden, gällande att han inte tidigare hade jobbat i räddningstjänsten. Axelsson erkände detta och sa att han ville praktisera sina kunskaper. Jag resonerade med Johan Nilsson, och frågade om han och den övriga ledningsgruppen kunde stötta honom. Personalutskottet och jag kände oss trygga när de sa okej till detta, men genomförandet blev galet. Jag erkänner också att jag pekade med hela handen; sa till Axelsson att Nilsson måste bli ställföreträdande.

Av vilken anledning ställdes kravet på brandingenjör?

– Om någon inte har det ena ska det andra finnas – och vi trodde att ytterligare en brandingenjör behövdes. Just nufinns där bara en, vilket är för sårbart.

Uppdrog KS eller räddningsnämnden till Axelsson att genomföra en omorganisation och gavs han mandat att göra detta efter eget huvud?

– Detta hade hamnat i en helt annan dager om Johan inte hade sagt okej; vi pratade flera gånger, men omorganisationen kom senare. Förvaltningscheferna här sköter själva verksamheten, men beträffande större förändringar brukar de vilja ha med politikerna. Axelsson kontaktade räddningsnämnden, som tillstyrkte och informerade kommunalråden i båda kommunerna, samt personalutskotten. Om någon hade protesterat hade vi lyssnat, men alla tyckte att det lät bra.

Hur tolkade du Axelssons visioner?

– Axelsson hade många kvaliteter: jag tyckte och tycker fortfarande att idéerna låter framåtsträvande och bra för organisationen, om de fungerar. Även brandmännen tyckte ju att det verkade intressant, i början.

Vad anser du om titulaturbytet?

– Jag förstod vad han menade, men inte varför han drev frågan så hårt – det viktiga är ju vad man gör, inte titeln. Men jag tycker att det raljerades väl mycket om detta, inte minst i medier, folk sa sådant som ”ska vi ringa efter en handläggarbil nu?” Axelsson var dock chef och ingen politiker anmärkte på detta, men vi var några som började undra här.

Du har själv inte deltagit i nämndens sammanträden, där Axelsson har informerat ledamöterna om omorganisationen. På vilket sätt har du hållit dig informerad?

– Det är inte mitt ansvarsområde, och jag fick inte information i detalj, men jag höll mig informerad om läget – och jag erkänner att det kliade i fingrarna.

Oron hade kunnat dämpas om du på något sätt hade kommunicerat med personalen/facken i ett tidigare skede. Hur kommer det sig att detta inte skedde?

– Det här är jättesvårt! När vi gick in i detta, innan sommaren, var vi inte säkra på utgången. Jag ville berätta, men jag kunde inte säga något eftersom inget beslut var fattat – om jag hade andats om något hade det kunnat slå undan fötterna på Axelsson.

Hur reagerade du på resultatet av medarbetarenkäten?

– Jag visste redan – och processen hade börjat – men nu fick jag svart på vitt.

SFF erfar att många anställda känner rädsla för att den tillförordnade chefen ska fortsätta i Axelssons anda. Vilka riktlinjer för organisationen kommer du och övriga ansvariga politiker att ge honom, samt hur ska ni följa upp era beslut?

– Vis av skadan har jag berättat för räddningsnämnden att jag har förklarat för Nilsson att jag kommer att föra en tätare dialog med honom och följa upp hårdare. Jag efterlyser mer av det som Axelsson misslyckades med: dialogen, och om jag får veta att detta inte fungerar kommer jag inte att acceptera det.

Ett antal brandmän söker tjänster på andra håll och under cirka ett års tid har tre brandingenjörer slutat hos er. Kommunens styrdokument säger att ni ska ha nöjda medarbetare. Hur ska detta uppnås?

– De första och sista orden jag yttrade på brandstationen – till personalen, och till Johan, var att det måste finnas glädje och trygghet på arbetsplatsen; annars kan inget göras. Jag brinner personligen för detta och kommer att bevaka det! Grundfundamentet i brandmannaskrået är ju sammanhållningen – kamratskapet är ju viktigt inte minst på skadeplatserna.

Av vilken anledning fattades beslutet att låta Axelsson gå vid just den här tidpunkten?

– Processen var lång, inklusive förhandlingar med facket. Vi hade bestämt att det avgörande beslutet skulle fattas den här dagen, men det gjordes faktiskt inte förrän 12:15, och mötet med personalen var ju satt till 13:00. Brandmännen brukar säga att de alltid får veta allt sist, men nu kunde jag berätta för dem att de var först – inte ens kommunalrådet i Gnosjö visste det då. Det var viktigt för mig att vara den som lämnade beskedet, att personalen inte fick det via någon läcka.

Hur har dina väljare reagerat på turbulensen?

– Räddningstjänsten är viktig för allmänheten – liksom för mig personligen – som en trygghetsfaktor i samhället. I stort har allmänheten upplevt den här perioden som lite stökig, framförallt har många upprörts av detta med ”handläggare”. Det var när jag, efter sommaren, ställde kontrollfrågan om situationen i räddningstjänsten påverkade arbetet och fick svaret att ”nu är vi där” som jag på allvar började agera. Jag hade haft flera möten med ledningen innan dess och då fick jag svaret att det inte fanns på jorden att det skulle drabba tredje man – annars hade jag agerat tidigare.

Hur kommer det sig att du tar fullt ansvar för felrekryteringen?

– Som ordförande i KS tycker jag att jag ska ta det – annars skulle jag inte vara en bra sådan. En sak som dock retar mig otroligt mycket och som jag har funderat mycket över är vitsorden från Försvarsmakten, som starkt bidrog till att jag ville anställa Axelsson. Han tjänstgjorde bland annat som plutonschef i Kosovo. Jag har själv en bakgrund som värnpliktig och vet att i det militära bygger det på att skapa förtroende från soldaterna, så jag förstår inte hur han kan få så goda vitsord från dem.

Vilka vitsord får Axelsson av dig?

– Han har inte hittat sin plats i livet; han är duktig på vissa saker, men jag kommer inte att säga att han är en god ledare.

Räddningsnämnden minskade räddningstjänstens budget med 600 000 kronor år 2013, vilket bl a har resulterat i färre heltidstjänster i den utryckande organisationen. Nu visar en prognos att resultatet för Gislaveds kommun, år 2013, blir bättre än förväntat: ni går 47,5 Mkr plus. Detta innebär väl att räddningstjänstens budget utökas?

– Ja, vi är en av de kommuner som har vunnit rejält på ”AFA-lotteriet”, närmare 30 miljoner, samt har vi ett överskott. KF ska klubba detta, men vi är överens om att utöka budgeten på ett annat sätt: ramen för investeringar ökas så att nya släckbilar kan införskaffas.

Ska Axelssons vedergångsunderlag – 17 månadslöner, vilket innebär sammanlagt 833 000 kronor – tas ur räddningstjänstens ordinarie budget?

– Nej, det är viktigt att Gislaveds kommun står för detta, eftersom det är vi som har ansvaret för förvaltningschefen. Vi har även skjutit till resurserna för den organisationspsykolog som har pratat med personalen. Det skulle inte vara ”fair” annars.

När kommer rekrytering av en ny räddningschef att påbörjas?

– Inte inom det närmaste året, nu ska vi skapa glädje och trygghet. Och vem skulle vilja söka nu?

Kommer de fackliga organisationernas synpunkter att ges större utrymme denna gång?

– Det är alltid viktigt att lyssna på facken, och det var det då också. Ett fackligt ombud ville ha den andre kandidaten, vilken hade en helt annan profil än Axelsson, men vi var, som sagt eniga i KS. Med tanke på hur det blev är det lätt att vara efterklok och säga att vi skulle ha lyssnat mer på facken här, och det får inte bli dubbelfel – nästa gång kommer jag att lägga större vikt vid ett nekande från dem.

Kommer den tidigare kravspecifikationen att ändras?

– Ja, det tror jag säkert – vi söker en ledare! Jag är än mer övertygad nu om att det klassiska exemplet i kommunal verksamhet stämmer: att en duktig sjuksköterska görs till chef på ett äldreboende, men fungerar dåligt som ledare. Då har man inte bara en dålig chef utan har också förlorat en duktig sjuksköterska.

En allvarlig kritik mot Axelsson var att han inte utnyttjade sin ledningsgrupp, som även de kom till mig med sin frustration och kritik mot honom – han släppte inte in dem och de har fått utstå mycket å hans vägnar.

Kan det bli aktuellt att anställa en person med annan kompetens än brandingenjörens?

– Ja, det finns exempel på att personer, som saknar denna kompetens men har goda ledaregenskaper, har anställts. Kommuner är allmänt dåliga på att och ta vara på chefer, och satsar inte på att vidareutbilda dem. Få människor vill göra ett dåligt jobb, men får, beroende på dåliga chefer, inte chansen att göra ett gott.

Kommer rekryteringsprocessen att ändras?

– Det är viktigt att vi reder ut förhållandet mellan räddningsnämnden och KS, där ju rekryteringen ingår. Läget kommer att vara annorlunda när detta har utvecklats. Inför brandmännen lovade jag att, informellt, göra mig tillgänglig på brandstationerna, vilket jag har förankrat i nämnden. Mitt under en rekrytering är det ju svårt, så jag ska börja redan nu. Det är ju egentligen inte mitt uppdrag, men jag brinner för detta – om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!

Anders Axelsson: ”Avslutat kapitel”

Räddningstjänsten Gislaved GnosjöAnders Axelsson har beretts tillfälle att kommentera det som har skett, men svarar att det är ett avslutat kapitel mellan honom och kommunen. SFF framhåller att en intervju har genomförts med Niclas Palmgren, där det framgår vad han tycker om Axelssons omorganisation. Axelsson begär då att få läsa detta innan han svarar på några frågor, vilket inte de övriga i reportaget fått göra och som vi tyvärr inte då kunde tillgodose. På frågan om vad han ska göra nu svarar Axelsson att det inte är bestämt.

SFF har även sökt t.f räddningschef, Johan Nilsson, men utan att lyckas.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …