Hem » Artiklar » Nu storsatsar MSB på skötseln
MSB storsatsar på skötsel

Nu storsatsar MSB på skötseln

Enligt Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, får bränder i bostäder som saknar brandvarnare en större omfattning – dödsbränder är överrepresenterade här. Människor lever också i falsk trygghet – det kan fi nnas 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet, och nu satsar MSB främst på information om testning och skötsel av brandvarnare.

– Vi vet att inte så många fler kommer att skaffa brandvarnare, utan nu gäller det att få människor att förstå att de måste sköta dem, säger Anders Lundberg.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) genomförde, på uppdrag av den dåvarande regeringen, en omfattande undersökning, där räddningstjänsternas insatser vad gäller bostadsbränder granskades. Rapporten, som lämnades år 2011, bygger på insatsrapporter från flera år, och visar att det saknas brandvarnare i många svenska hem. I cirka 65 procent av dödsbränderna i flerbostadshus och i cirka 60 procent av dödsbränderna i småhus saknas brandvarnare helt. Vad gäller bränder i flerbostadshus som har orsakat stora egendomsskador har brandvarnare saknats i cirka 55 procent av fallen.

– Vi kan se i statistiken att bränder i bostäder som saknar brandvarnare får en större omfattning, och dödsbränder är överrepresenterade här, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Han berättar att vi ändå ligger bra till internationellt sett: av landets cirka 4,5 miljoner bostäder – ungefär 2,5 miljoner i fl erbostadshus och 2 miljoner i småhus – har över 90 procent brandvarnare.

– Förekomsten av brandvarnare är hög, men i ungefär var tionde bostad testas aldrig brandvarnaren – vilket kan betyda att det finns över 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet, säger han och förklarar att de vanligaste orsakerna till att brandvarnaren aldrig testas är okunskap och glömska. För att göra det enklare för alla som informerar om brandskydd skrev MSB tillsammans med fl era andra organisationer gemensamma rekommendationer om brandskydd i boendemiljön.

– När vi tryckte upp rekommendationer, under hösten 2014, för kommunernas räkning gick dessa åt som smör, men broschyren kan fortfarande hämtas på vår hemsida.

Aktivt ansvar för brandskyddet

För att motivera vuxna att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet initierades, år 2012, nätverket/kampanjen Aktiv mot brand. Det är ett samarbete mellan MSB, Brandskyddsföreningen, Brandvarnaregruppen, de kommunala räddningstjänsterna, länsstyrelserna, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), Svensk försäkring och Fastighetsägarna Sverige. Det handlar om en satsning som sträcker sig över fl era år. Ett gemensamt kampanjmaterial har tagits fram; bland annat en film som visas på biograferna. Materialet kan användas av fl era aktörer, såsom av räddningstjänsterna i det förebyggande arbetet. (Mer information om Aktiv mot brand finns här: https://msb.se/aktivmotbrand)

Anders Lundberg, MSB
Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, berättar att MSB nu främst kommer att rikta sig mot ungdomar som flyttar in i den första egna bostaden, såsom studentlägenheten, så att testandet av brandvarnaren blir ett naturligt beteende redan från början.

– Vi vet att inte så många fler kommer att skaffa brandvarnare, utan nu gäller det att få människor att förstå att de måste sköta dem. Av dödsbrandsrapporterna framgår ofta att batteriet har tagits ur brandvarnaren antingen för att användas till något annat, eller för att tysta brandvarnaren om den löser ut av något annat, till exempel, säger Anders Lundberg, och förklarar att med anledning av detta kommer MSB nu att fokusera mer på information om testandet och skötseln.

– I Storbritanniens kampanj började myndigheterna med att i flera år ”tjata” om att skaffa brandvarnare, men har de senaste åren fokuserat på testning och underhåll av brandvarnaren. Vi har ett bättre utgångsläge, de flesta har brandvarnare, vi började för tre år sedan men fokuserar redan nu på testning och underhåll. En av de målgrupper vi främst kommer att rikta oss mot är ungdomar som flyttar in i den första egna bostaden, såsom studentlägenheten, så att testandet av brandvarnaren blir ett naturligt beteende redan från början.

– Vi jobbar också för att få människor att använda den nya och kostnadsfria SMS-tjänsten, som Aktiv mot brand lanserade i slutet av förra året. Den är enkel att använda; alla som vill kan gå in på https://aktivmotbrand.msb.se, och skriva in sitt mobilnummer, samt vilka datum man vill bli påmind, så kommer ett SMS dessa dagar, säger Anders Lundberg.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Pressat schema med fem övningsscenarion på en dag

Inom räddningstjänsten ägnas som bekant många kvällar per år åt övningar av diverse slag – …