Hem » Artiklar » NBS – Ett världsunikt samarbete mellan brandmän i Norden sedan 1937
NBS - ett världsunikt samarbete

NBS – Ett världsunikt samarbete mellan brandmän i Norden sedan 1937

Ur ett nordiskt perspektiv och framför allt efter andra världskriget ville Nordens folk leva ifred och utveckla sina nationer, sin hembygd och trygga sin vardag. Dock uppkom och bestod behoven av att bibehålla och utveckla det nordiska samarbetet på olika nivåer däribland de Nordiska Brandmännens Studiedagar (NBS).

Nordiska Brandmännens Studiedagar (NBS)NBS grundades 1937 av Axel Rörström ordförande i ”Brandmännens personalorganisation” och har varje år, med undantag för åren 1939-1945, arrangerats av arbetstagarorganisationernas styrelser i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Dessutom står Reykjavik från och med 1966 och Bergen från 1993 för arrangörskapet. Inom internationell fackföreningsrörelse är det mycket unikt att en yrkesgrupp över nationsgränserna och under så lång tidsperiod samlas så regelbundet. Studiedagarnas grundare menade att brandmännen i Norden har så mycket gemensamt och kunde ge varandra så mycket inom sitt område att det var värt en årlig samling. Från en artikel i Stockholms brandmäns årsbok från maj 1937 kan man läsa följande om NBS programinnehåll skrivet av Axel Rörström; ”kunskap om rökskydd av brandkapten Grill, brandtelegraf av ingenjör Ekman, utbildning och brandmännens fysiska fostran av v. brandchef Arve samt Svenska brandväsendets historia av Brandchef Salldén.”

Vidare skriver Albert f. Garmén i årsboken från 1938, sidan 28 att: ”på initiativ av ordförandena för brandmännens organisationer i Stockholm och Köpenhamn, herrarna Axel Rörström och Einar Rasmussen, har de Nordiska Brandmännens Studiedagar kommit till”.

NBS ska ske under enkla, värdiga och kamratliga former ansåg grundarna. Denna inställning har bestått under alla år och har efter hand fått större betydelse genom samhällsutvecklingen, teknisk utveckling och snabba förändringar i de sociala förhållandena för övrigt. Samordnande organ för NBS är en studiestyrelse kallad ”Nordiska Brandmännens studiestyrelse” bestående av en fackligt vald representant från varje arrangerande organisation. Studiestyrelsen sammanträder två gånger per år varav ett möte i samband med själva studiedagarna. Förslag till programinnehåll för nästkommande års studiedagar utarbetas och presenteras för studiestyrelsen under förmötet som genomförs på hösten. Studieämnet omfattar olika delar inom räddningstjänsten och kan arrangeras i form av föredrag, grupparbeten, studiebesök och demonstration etc. Varje nordisk stads delegater presenterar även sin organisations aktuella arbets- och löneförhållande.

NBS 2014 i Köpenhamn
Förevisning/utställardagen för NBS delegater och sponsorer under NBS 2014 i Köpenhamn.

NBS programinnehåll omfattar fyra dagar. Under studiedagarna får deltagarna aktuell information och kunskap om brand och räddningstjänstens olika områden. De får även en redogörelse för brandpersonalens arbetsmiljöförhållanden i de respektive länderna. Dessutom får deltagarna uppleva vänskap och samhörighet mellan brandmän från de nordiska länderna. – Under alla de år sedan 1937 som studiedagarna arrangerats har många vänskapsband och värdefulla kontakter knutits som bestått i långa tider. NBS är på detta sätt en viktig del av det nordiska samarbetet, säger Mikael Svanberg, ordförande i Brandmännens Riksförbund avd. Storstockholms Brandförsvar (BRF avd. SSBF).

– Räddningstjänsternas administration i de enskilda arrangörsstäderna, fackliga organisationer och den politiska ledningen har under årens lopp visat stor generositet och stort intresse för studiedagarna, detta har medverkat till att de kunnat genomföras till allas bästa anser Johan Winsnes, ledningsförman i Storstockholm samt styrelsemedlem i NBS centrala studiestyrelse. Som arrangörsansvariga för NBS 2015 är BRF avd. SSBFs styrelse övertygade om att Brandmännens Studiedagar och det samarbete som etablerats har bidragit till att det i de respektive Nordiskstad skett en positivutveckling av såväl teknisk utrustning som taktiska arbetsmetoder under brand och räddningsuppdrag. – Det är vårt hopp att kommande generationer av brandpersonal skall ha samma känsla för det nordiska samarbetet och att deltagarna på studiedagarna också i framtiden ska kunna förmedla kunskap över våra nationsgränser avslutar Mikael Svanberg.

NBS 2015 på Karlberg
Karlbergs slott blir platsen för NBS 2015.

Nordiska Brandmännens Studiedagar arrangeras i Stockholm mellan den 18 till 21 maj 2015 där programinnehållet bland annat handlar om ”komplexa byggnader”, ”vart går gränsen för människans förmåga” samt den stora skogsbranden i Sala.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla …