Hem » Artiklar » Kritik leder till samförstånd
Kritik leder till samförstånd

Kritik leder till samförstånd

Insatstiderna är för långa – bara om en brand uppstår i tätorten Höganäs klaras tio minuter. Detta var en del av kritiken från kommunrevisorerna, via en rapport från Ernst & Young, vilken låg klar i oktober. Glädjande nog har kommunstyrelsen tagit kritiken till sig.

Kommunstyrelsen (KS) i Höganäs är verksamhetsansvarig nämnd för räddningstjänsten. Kommunrevisorernas främsta uppgift är att vara ett kontrollorgan, vilket kan ses som kommunfullmäktiges förlängda arm. Enligt kommunallagen ska kommunrevisorerna – som väljs av kommunfullmäktige – varje år granska all verksamhet inom kommunen. De ska bl a bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. Revisorerna bedömer också om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Som rapporterades i SFF 5/2013 uppfattade revisorerna i Höganäs risker för att räddningstjänsten inte kan fullfölja sitt uppdrag och beslutade därför att genomföra en djupgranskning, med syftet att bedöma om KS styrning och uppföljning av räddningstjänsten är ändamålsenlig. En anledning var också en omfattande branden som drabbade Steglinge gård i maj 2012.

Uppdraget gick till konsultföretaget Ernst & Young. Av rapporten, som lämnades i början av oktober, framgår att de funnit en mängd allvarliga brister.

Den politiska styrningen av förvaltningen bedöms som svag. Ledamöterna besöker inte verksamheten i någon större utsträckning. KS uppmanas nu att mer aktivt följa upp det operativa arbetet för att försäkra sig om att det håller en acceptabel nivå, samt även att följa upp det förebyggande arbetet för att försäkra sig om att det följer lagstiftningen.

Handlingsprogrammet (HPO) för den operativa och förebyggande verksamheten klubbades av Kommunfullmäktige (KF) i december 2008, och bygger på en risk- och sårbarhetsanalys som fastställdes av KS hösten 2007. Det är oacceptabelt, anser revisorerna, att inget nytt program har tagits fram för innevarande mandatperiod. Under hösten 2012 reviderades visserligen risk- och sårbarhetsanalysen översiktligt, men en ny analys bör göras så att en bedömning kan göras av vilken kompetens som kommunen behöver.

SFF har pratat med räddningstjänstens ledning, och med ordföranden i KS; Péter Kovács (M), samt oppositionsrådet, Lennart Nilsson (S) – och glädjande nog har frågan på nytt väckts, vad gäller en uppväxling till en större heltidsorganisation.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som …