Hem » Artiklar » ”Kraftansamling” kan göras för fördelaktig samordning
”Kraftansamling” kan göras för fördelaktig samordning

”Kraftansamling” kan göras för fördelaktig samordning

Till skillnad från den al lmänna pensionen, som betalas ut av staten, är avtalspension – även benämnd tjänstepension – den del av pensionen som utbetalas av arbetsgivaren. Cirka 90 procent av arbetstagarna – närmare fyra miljoner människor – i Sverige omfattas i dag av något av de kollektivavtal om avtalspension som finns på arbetsmarknaden, vilket internationellt sett är en mycket stor andel. Då BRF inte äger det centrala kollektivavtalet för brandmän, är BRF inte part här.

kap-kl (Kollektiv Avtalad Pension Kommuner/ Lansting), som trädde i kraft år 2006, gäller för alla som är födda 1985 och tidigare. För arbetstagare som är födda 1986 och senare gäller AKAP-KL, (Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) vilken trädde i kraft den 1 januari 2014. Att pensionen är avgiftsbestämd – och inte som tidigare förmånsbestämd – innebär bland annat att man inte längre på förhand vet hur stor pensionen blir. Den anställde väljer själv hur den del av lönen som arbetsgivaren avsätter till avtalspension ska förvaltas.

Vissa personalgrupper har särskild avtalspension. I KAP-KL samt AKAP-KL regleras att brandmän kan gå i särskild avtalspension, SAP-R (Särskild avtalspension för brandmän i utryckningstjänst). SAP-R kom till på grund av att yrket är så fysiskt tungt. Det innebär att personer, som har varit anställda i minst 30 år, varav 25 av dessa år i utryckande styrka – och som fortfarande arbetar operativt – har rätt till att på egen begäran avsluta sin tjänst. Detta gäller tidigast från och med månaden efter fyllda 58 år och denna pension betalas ut längst till och med månaden innan den anställda fyller 65 år.

Av särskild betydelse i kap-kl är § 36 KAPKL moment 3, vilken nu alltså har tolkats av Pensionsnämnden, som är den partssammansatta instans vilken har till uppgift att tolka pensionsavtalet. Den lyder som följande: ”Arbetsgivaren ska inte minska pensionen för sådan del av inkomsten som följer av arbete som arbetstagaren hade innan hans eller hennes ansökan om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten kommit arbetsgivaren till handa.”

Detta innebär att den inkomst som har intjänats kalendermånaden innan ansökan gjordes är avgörande för frågan om samordningen. Det är själva intjänandet just den månaden som är avgörande. Det går således inte att vänta med inkomstutbetalning för andra kalendermånader och göra utbetalningen kalendermånaden innan ansökan.

En lång och trogen tjänst i bisysslan beaktas alltså inte – och påverkar inte samordningen. En överenskommelse kan träffas – mellan en arbetstagare och en arbetsgivare – om annan samordning med förvärvsinkomst än vad som följer av denna paragraf. Med andra ord tillåter det, av parterna slutna centrala avtalet, att parter lokalt kommer överens om mer fördelaktiga avtal gällande samordning. (Ovanstående tolkning av § 36 mom. 3 utgör dock ett tak för arbetsgivaren.)

Rent praktiskt innebär Pensionsnämndens tolkning av denna paragraf att om en brandman lämnar in ansökan om pension till sin arbetsgivare i december år 1 – avseende pension som ska påbörjas i juni år 2 – är det den inkomst som har intjänats november år 1 som styr samordningen. Om inkomsten i november månad år 1 är t ex 5 000 kr är det 5 000 kr som ska vara samordningsfri framöver (d.v.s. 60 000 kr om året i just detta exempel).

Detta möjliggör ”kraftansaml ingar” den sista månaden innan ansökan görs. Alltså; arbetstagare kan välja att jobba väldigt mycket kalendermånaden innan ansökan görs till arbetsgivaren, för att på så sätt skapa utrymme för en fördelaktig samordning.

Källa: Raymond Holmström, förhandlingschef på BRF.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ledare av Peter Bergh

Informations­resistenta experter

Hejsan. I skrivandes stund löper presskonferens efter presskonferens med dykande börser, krispaket, varsel och presentationer …