Hem » Artiklar » Kompetens för det breda räddnings- & säkerhetsarbetet
Kompetens för det breda

Kompetens för det breda räddnings- & säkerhetsarbetet

Enligt Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2013 arbetar fler räddningstjänster med ett bredare räddnings- och säkerhetsuppdrag. SMO-utbildningen ger kompetens att bidra i detta arbete.

– SMO-utbildningen, som genomförs vid MSB Revinge och MSB Sandö, är en bred utbildning som ger kompetens inom hela spektrat av räddnings- och säkerhetsarbete, säger Elna Johansson, enhetschef inom MSB:s utbilningsverksamhet.

En bred utbildning

Styrande för innehållet i SMO-utbildningen är Lagen om Skydd mot olyckor, LSO. Utbildningen syftar till att utbilda personer som kan stötta och utveckla det breda säkerhetsarbetet inom kommunen. I fokus är ett före, under och efter perspektiv där olycksfallshantering och förebyggande säkerhetsarbete integreras. Utbildningen är uppbyggd kring ett tematiskt lärande där varje delkurs utgör en viktig del. – De studerande utbildas för att kunna ta ett helhetsgrepp vad gäller räddning- och säkerhet vilket ligger i linje med hur många räddningstjänster och kommuner arbetar idag, säger Elna Johansson. – Från MSB:s sida vill framhålla just den breda kompetensen, och lyfta fram att SMO-utbildade kan bidra dels inom det operativa arbetet och dels inom det breda, förebyggande säkerhetsarbetet.

Vilka kompetenser får en SMO-studerande?

En SMO-studerande får under utbildningen praktiska kunskaper i att hantera en mängd olika typer av olyckor som brand, trafik, kem- och naturolyckor. De utbildas även i akut omhändertagande samt i vatten- och djurlivräddning. Utöver det får de breda kunskaper inom förebyggande risk- och säkerhetsarbete. Exempelvis lär de sig grunderna i det svenska krishanteringssystemet; att målformulera och bygga upp ett handlingsprogram enligt LSO; grunderna för risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå samt om riskhänsyn i planprocessen. De lär sig också att beskriva problematiken kring beroendeanalys av samhällsviktig verksamhet samt att analysera sociala, tekniska och naturrelaterade risker.

Hur kan en SMO-utbildad bidra i säkerhetsarbetet?

En SMO-utbildad kan utbilda i brandskydd, utvärdera insatser, arbeta med informationssamling och genomföra trygghetsvandringar. Utöver det kan de också bidra i arbetet med att genomföra generella och specifika riskanalyser (t.ex. kommunala verksamheter som förskolor, transit- och flyktingboende, LSS-boenden, äldreboenden etc., etc.) samt vara en del i arbetet med att ta fram underlag för kommunala handlingsprogram.

Kompetens att möta framtidens utmaningar

De SMO-utbildades breda förmåga kommer att bli allt viktigare framhåller Elna Johansson. – Denna typ av breda kompetens kommer att behövas i takt med att samhälleliga förändringar ställer allt högre krav på kommunernas räddnings och säkerhetsarbete, avslutar hon.

Om skribenten

Text och Foto: Noomi Egan

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …