Hem » Artiklar » Förändringar inom räddningstjänsten Karlstadregionen
Förändringar inom räddningstjänsten Karlstadregionen
Foto: Patrick Persson

Förändringar inom räddningstjänsten Karlstadregionen

I augusti 2015 blev undertecknad tillförordnad avdelningschef på vår räddningstjänstavdelning. Det tillfälliga bytet av arbetsuppgifter var en konsekvens av att vår tidigare förbundsdirektör valde att sluta till förmån för prästyrket. Från strålrör i boden till Härlig är jorden… Vid mitt tillträde bad jag om att få i uppdrag att genomföra en översyn av räddningstjänstavdelningen. Jag tyckte det var lämpligt då jag inte varit i beslutande ställning på den avdelningen och därmed kunde ta mig an ett sådant uppdrag på ett objektivt sätt.

Uppdraget gavs mig och jag inledde med någon form av problemidentifieringsfas som i mångt och mycket bestod i att besöka och prata med alla berörda personalgrupper. Bilden som framträdde var relativt tydlig och renderade i fyra utgångspunkter för den fortsatta översynen:

 1. Förmågan att leda avdelningen var för låg. Avdelningen är förhållandevis stor ( 1 heltidsstation, 11 RIB-stationer, 260 st anställda) men beslutsfattandet var i praktiken koncentrerat till två individer. Detta ledde till avdelningsledningen ”drunknade” i beslut och därmed delvis tappade förmågan att ligga steget före. De som skulle ”jaga” blev istället ofta ”jagade”. Liknelsen med en stor skadeplats där man dragit på med station efter station men inte byggt ut ledningsorganisationen kändes ganska relevant.
 2. Styrningen och inriktningen på övningsverksamheten var för låg. Till skillnad från avdelningen och beslutsfattandet i övrigt var övningsverksamheten för decentraliserad och kopplingen till angiven förmåga i handlingsprogrammet var relativt otydlig.
 3. Uppdragets bredd var för omfattande i förhållande till djupet. Avdelningens uppdrag att genomföra räddningsinsatser är ett omfattande och komplext uppdrag. Exakt vad uppdraget innebär kan definieras bättre vilket blir tydligt vid samtal med den personal som ska genomföra räddningsinsatserna. Det framgår också tydligt att uppdraget breddats väsentligt. Detta leder till en viss molande osäkerhet hos personalen kring vad yrket egentligen kräver samt betydande svårigheter att kvalitetssäkra förbundets förmåga.
 4. MSB är inte Räddningsverket… MSB har inte samma uppdrag (eller ambition?) att utveckla svensk räddningstjänst varpå vi själva måste ha muskler och förmåga att utveckla oss. Måhända i samarbete med liknade förbund.
Björn Johansson
“Jag tyckte det var lämpligt då jag inte varit i beslutande ställning på den avdelningen
och därmed kunde ta mig an ett sådant uppdrag på ett objektivt sätt.”

 

Utifrån dessa utgångspunkter togs en rad förslag på lösningar fram. Bland annat dessa:

 • Avdelningschefen bör inte vara tillika räddningschef. Att vara avdelningschef för en avdelning med ett sådant komplext uppdrag och storlek går ej att kombinera med något annat uppdrag.
 • Insatsledarna bör utnyttjas mer som expertstöd till ledningen. De besitter en stor operativ kompetens och skulle kunna utnyttjas till att bereda beslut åt avdelningsledningen i mycket högre utsträckning än tidigare. Detta skulle frigöra tid och kraft att styra och leda avdelningen.
 • Styrkeledarnas roll som gruppchefer bör öka i syfte att avlasta avdelningsledningen från beslut som bäst hanteras av närmaste chef. Även detta skulle frigöra tid och kraft för avdelningsledningen.
 • En uppgiftskatalog som definierar uppdraget att genomföra räddningsinsatser bör tas fram i syfte att möjliggöra kvalitetssäkring.
 • Ett nytt block, ”Insatsförberedande arbete”, bör läggas in i grundschemat för grupp 14 på station 1000. Där kan sådant som behöver hämtas ikapp genomföras. Exempelvis insatsplanering.
 • Bredden på förbundets uppdrag att genomföra räddningsinsatser bör ses över i syfte att om möjligt öka djupet på personalens kunskaper.
 • En helt ny tjänst inrättas på avdelningen med ett tydligt ansvar för avdelningens övningsverksamhet. Dessa förslag har eller är på väg att genomföras och har dessutom föranlett en delvis ny organisation av avdelningen.

Undertecknad vill framhålla berörda parters prestige lösa hållning genom denna översyn. Alltifrån räddningschef Nils Weslien till den enskilde RIB-brandmannen. Det känns som en väldigt professionell inställning.

Om skribenten

Text: Björn Johansson

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget …