Hem » Artiklar » Ernst & Youngs granskning av Höganäs
Ernst & Youngs granskning

Ernst & Youngs granskning av Höganäs

Insatstider som inte hålls. Rökdykarinsatser i strid mot reglerna. För dålig bemanning och svag politisk styrning. Kommunrevisorerna kommer nu med besk kritik mot räddningstjänsten och kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har för dålig bemanning av fast personal. Revisorerna föreslår en utökning med 15 tjänster.

I maj begärde räddningschefen mer resurser inför nästa års budget. I en skrivelse till kommunstyrelsen krävdes 5,4 miljoner kronor under en treårsperiod för att kunna utöka antalet heltidsanställda brandmän. I skrivelsen trycktes det på att man annars har svårt att hålla insatstiderna. Men det blev kalla handen från kommunstyrelsen. Istället för 15 nya brandmän blev det pengar som räcker till en heltidstjänst.

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten.

Ernst & Youngs övergripande bedömning är att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten är svag och att styrningen och uppföljningen måste stärkas och systematiseras. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighets bedömning noterat att det finns risk för att räddningstjänsten inte kan fullfölja sitt uppdrag och har därför beslutat att genomföra en djupgranskning.

I rapporten kan man läsa att granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten är ändamålsenlig. Granskningen kommer också att belysa hur räddningstjänsten arbetar förebyggande samt hur operativa insatser följs upp som utgångspunkt för fortlöpande kvalitetsarbete. Samverkan med andra kommuner kommer även att belysas.

EY har bl.a. gjort följande bedömningar utifrån revisionsfrågorna:

 • Höganäs kommun har inte antagit något handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för innevarande mandatperiod.
 • Kommunstyrelsen har inte följt upp eller utvärderat gällande handlingsprogram sedan det antogs 2008, vilket inte är acceptabelt.
 • Det har inte gjorts någon genomgripande risk- och sårbarhetsanalys sedan 2007. Under hösten 2012 reviderades risk- och sårbarhetsanalysen översiktligt, men behovet av att göra en ny risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag för ett nytt handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa arbete kvarstår.
 • Det finns byggnation i kommunen som kräver en maximal insatstid på tio minuter. l redovisningen av det interna kontrollarbetet avseende 2012 och i räddningstjänstens delårsrapport 2013 framkommer att insatstiderna inte kan hållas.
 • Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om att vidta någon åtgärd och i budget och flerårsplan för 2014 och framåt finns det inte medel avsatta för att genomföra någon förändring.

EY har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden:

 • Kommunstyrelsen måste initiera en väl genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag till ett nytt handlingsprogram.
 • Det är angeläget att kommunstyrelsen tillser att ett nytt handlingsprogram snarast arbetas fram, eftersom det är en förutsättning för en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten.
 • Vidare måste kommunstyrelsen kontinuerligt följa upp och utvärdera handlingsprogrammet. Det är en viktig del i ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete.
 • Kommunstyrelsen bör årligen fastställa en tillsynsplan som anger inriktningen på tillsynsverksamheten och som inkluderar behov av resurser och kompetens.
 • Kommunstyrelsen bör även följa upp om det förebyggande arbetet är godtagbart utifrån lagstiftningen.
 • Kommunstyrelsen bör mer aktivt följa upp räddningstjänstens operativa arbete för att försäkra sig om att den håller en acceptabel nivå.
 • Kommunstyrelsen bör involveras i framtagandet av riktlinjer för kommunerna som ingår i Skåne Nordväst och som innebär åtaganden för Höganäs kommun.

 

”Precis före pressläggning av SFF fick vi en revisionsrapport som bekräftar vad BRF säger om och i många kommuner och inte minst i de som just nu spar bort operativ personal. Här handlar det om en rapport från Höganäs gjord av Ernst & Young, fokusen är på tredje man, förmåga och det skydd som bör finnas, vad som anges och vad som egentligen finns”. ”Djupare analyser, intervjuer och jämförelser mot andra kommuner och vad Länsstyrelser numera anser kommer i nästa nummer. Är planverken att lita på och följs de?”

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …