Hem » Artiklar » En god arbetsmiljö = en attraktiv arbetsgivare
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Foto: Inger Wiklund

En god arbetsmiljö = en attraktiv arbetsgivare

Christer Ängehov är mycket nöjd med driftsättningen av kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, som har rullat på alldeles fantastiskt bra. Förhoppningen är att fler kommuner kommer att ansluta sig, men det bygger på att RSNV kan leverera en bra kvalitet. Han ser många fördelar med Station City; den största att personalen får avsevärt bättre arbetsmiljö, men också att erfarenheterna från station City ska kunna användas för att implementera det nya arbetsmiljökonceptet på de övriga stationerna.

Helsingborg har utsetts till både Nöd- och Karantänshamn, och Christer Ängehov är allvarligt oroad över att en svår olycka ska inträffa – samt bekymrad över att stödet som utlovades från MSB har uteblivit. En positiv nyhet på området är det samarbetsavtal som har tecknats med Kustbevakningen.

Ett år har förflutit sedan SFF intervjuade Christer Ängehov, med anledning att han tillsatts som chef för dåvarande Helsingsborgs brandförsvar, och blivande förbunds- och räddningschef för Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). På frågan om hur driftsättningen har fungerat blir svaret att det har rullat på alldeles fantastiskt bra.

– Trots flera olika stödsystem, såsom ekonomi- och lönesystem, införts fick alla lön – och rätt lön. Men, även fast mycket fungerar finns det många saker att ta tag i. Bland annat ska förbundet under våren byta IT-plattform. Vi får en egen domän och nya server, som ska stå här i Bårslöv. En annan stor utmaning är att få organisationen att fungera som en gemensam enhet. För detta krävs att brandmännen får utbildning och att rutinerna på stationerna blir lika, vilket kommer att ta en stor del av resurserna under året. En omställning blir det för styrkorna i Ängelholm, som har arbetat efter 80/20-systemet – de går från hela dygn till delat dygn. Samt ska mycket av den service som tidigare gjordes av brandmännen nu skötas av andra.

– Tanken är att brandmännen ska jobba både operativt och förebyggande och minska ner på servicearbetet. Vi har många enheter i förbundet; bland annat ett 70-tal fordon som ska skötas och besiktas. Vi har också utrustning, kläder och slang som ska hanteras. Antingen köper vi in service, eller så får annan personal inom förbundet ta hand om detta – flödena är så avancerade i dag, men materialet ska dit och därifrån också. Serviceorganisationen har inte växt så mycket ännu, men den måste nog justeras; det är signaler jag får från ansvariga medarbetare.

Beträffande rekryteringen av deltidsbrandmän ser det positivt ut över lag, berättar han, men problem kan uppstå i Örkelljunga om det skulle det bli bistra tider för företagen där. Ännu har inget samverkansavtal tecknats med de fackliga organisationerna, men Christer Ängehov har förhoppningen att detta ska ske under år 2015.

Jämställd ledningsgrupp

Förbundsbildningen har även inneburit en omorganisation i chefsledet. Fyra avdelningschefer har utsetts, och operativ avdelningschef är nu Jonathan Sjöberg, som har tre distriktschefer under sig. Distrikten är Norr, Mitt och Syd, där bl a Bårslöv ingår.

– Nämnas bör i sammanhanget också att ledningsgruppen är jämställd; den består av fyra kvinnor och fyra män.

Christer Ängehov
Förbunds- och räddningschefen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst gläds åt att driftsättningen har fungerat över förväntan bra, samt åt att arbetsmiljön i så hög grad förbättras i och med flytten till nya Station City. Men, han är allvarligt oroad över att en olycka ska ske till havs, såsom en större kollision med många skadade och döda, eller ett större utsläpp efter en grundstötning.

Tråkigt med ambulansen

Flytten till Station City innebär en fysisk skilsmässa från ambulansverksamheten, som i dag är placerad på Gåsebäckstationen.

– Nu blir vi helt separerade, vilket är tråkigt. Tesen är att det borde vara en fördel om all 24/7-verksamhet samlas under samma tak. Frågan om samlokalisering drevs hårt från brandförsvarets sida men Skåne regionens ambulansverksamhet valde att gå sin egen väg. De erbjöds etablering på Berga brandstation, men tackade nej. Vi kommer dock ändå att kunna samverka eftersom ambulanserna ska flyttas till en lokal i närheten av Berga brandstation och vår utbildningsanläggning.

Avsevärt bättre arbetsmiljö

Christer Ängehov ser många fördelar med Station City; den största att personalen får en avsevärt bättre arbetsmiljö.

– Slussystemet är väl genomtänkt från början, och det fungerar också att göra justeringar, om sådana blir följden av det nya handlingsplanen som håller på att utarbetas, säger han och framhåller att ett av förbundets mål är att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Kraven på arbetsmiljön är högt ställda här! Det är också en del i ”försäljningsargumenten” både vad gäller att behålla redan anställd personal, och att attrahera nya medarbetare – att få bygga en ny station på det här sättet är naturligtvis en förmån. Christer Ängehov hade inte hunnit tillträda som räddningschef i Helsingborg när stationen började projekteras, men har varit med och styrt en del.

– Det är främst personalen som har stått för ”input” till projekteringen, och Christer Haraldson har med sitt stora engagemang varit en stor drivkraft.

Steg 2 blir att implementera det nya konceptet även i de övriga stationerna, och Berga blir först, där ytor kommer att frigöras för slussystemet genom att befintliga träningslokaler tas bort och flyttar till nya lokaler.

– Det är ingen bra miljö i det nuvarande gymmet, som delvis är inrett i ett källarutrymme. Jag berättade detta för personalen under mitt besök där som råkade infalla på julaftonen, och det var vissa som inte gillade den ”julklappen”, medan andra tycker att det är bra att få en större lokal.

Självklart med bra skydd

Förbunds/räddningschefen ser det som en stor fördel att Station City har skyddats med både skalskydd och ett avancerat brandlarmssystem.

– Vi ska ha ett bra skydd mot inbrott, men också ett bra brandskydd så att vi lever som vi lär.

Intensifierad marknadsföring

Diskussionerna med de sju kommunerna som hoppade av förbundsbildandet fortsätter, berättar han vidare.

– Organisationen är formad så att den lätt ska kunna växa och målbilden är utan tvekan att förbundet ska växa från dagens tre kommuner till elva. Min känsla är att det är främst de mindre kommunerna som är vinnare om de ansluter sig. Hittills har inga besparingskrav lagts, men den kritiska punkten är årets första tertialrapport.

– Tre budgetar har slagits ihop och det är ett kritiskt läge; detta är ett provår – vi får testa och se var det landar. Vi har en effektiv ekonomi, men givetvis måste vi hushålla med medlen.

Berusade befälhavare

Efter insatsen på Corona Seaways, i december 2013, kom frågeställningen upp beträffande begreppet Nödhamnar, och Christer Ängehov bestämde sig för att ordna en serie konferenser för att på sikt lösa problematiken. Även detta arbete har flutit på och den första konferensen kommer att hållas i början av september.

– Ambitionen är att arrangera en årlig konferens om detta. Alla berörda organisationer och myndigheter är välkomna att anmäla sig, säger han och framhåller att ämnet är av största vikt för alla hamnkommuner, och inte minst då Helsingborg.

– I sundet utanför Helsingborg är det väldigt mycket trafik: sammanlagt mellan 40 000 och 50 000 fartygsrörelser per år i båda riktningarna och lika många tvärs över sundet, och när som helst kan en liknande händelse som den på Corona ske. De senaste 10 åren har cirka 14 grundstötningar inträffat i sundet – i 8 av dessa var befälhavaren berusad. Senast hade det ansvariga befälet 2,7 promille i blodet. Det faller på den kommunala räddningstjänsten att hantera skeendet om en båt med brand ombord lägger till i hamnen, någon annan aktör finns inte, och Christer Ängehov slår fast att staten måste bidra med resurser.

– Vår egen budget ska inte belastas av sådana insatser, säger han och förklarar att bara ett fåtal kommuner är övade i MIRG (Maritime incident response team), som har ersatt det tidigare RITS (Räddningsinsats till sjöss).

Stödet som uteblev

Att Helsingborg också utsetts till en av landets åtta utsedda karantänshamnar ökar sannolikheten för att fartyg med någon form av nödläge går hit. Ett tänkbart scenario är att ett sjukdomsutbrott sker på ett kryssningsfartyg och blir satt i karantän utan möjlighet att gå iland.

– Detta har inte uppmärksammats tillräckligt och det finns inga bra planer för hur vi ska handskas med en sådan situation, säger han och framhåller att räddningstjänsten måste vara förberedda på att det osannolika kan hända; två personfärjor som krockar till exempel.

– Det stöd som lovades till de kommuner som utsetts till nödhamnar har uteblivit. MSB hänvisar till den utbildning som bedrivs på Revinge, vilken benämns ”Fartygsbrandsläckning i hamn”, men den motsvarar inte vad som krävs av oss som ska jobba med nödställda fartyg, vilka går in i nödhamn. Jag hoppas nu att berörda myndigheter tar sitt ansvar gällande denna problematik. Jag är allvarligt oroad över att något ska hända; såsom en större kollision med många skadade och döda, eller ett större utsläpp efter grundstötning.

Samarbete med Kustbevakningen

En positiv nyhet på området är det avtal som tecknades med Kustbevakningen vid årsskiftet.

– Vi började prata om detta, och jag skrev ett förslag som de antog. Avtalet innebär att vi kommer att utbilda och öva oss tillsammans. Tack vare detta får vi tillgång till bra båtresurser och kan lära oss om deras fartyg. Kustbevakningen har bra utrustning, de kylde till exempel från utsidan under insatsen på Corona.

Införskaffandet av mer maritima kunskaper är viktigt även för att kunna genomföra riskanalyser på området.

– Risken är stor att havsnivån höjs på grund av klimatförändringarna, och det är en politisk fråga att hantera byggnationerna nära havet. Hur ska risken för översvämning hanteras: att pumpa ut vattnet i havet hjälper inte – det kommer ju bara tillbaka. Kommunen jobbar intensivt med att hitta lösningar; kanske är det möjligt att bygga barriärer på andra sätt och att placera hus på pelare, avslutar han.

RSNV FAKTA

Räddningstjänstförbundet skåne nordväst, rsnv, som driftsattes i januari 2015, är en egen juridisk person, och styrs av en politiskt tillsatt direktion, där sju ledamöter och sju ersättare ingår. Medlemskommuner är Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga, med en sammanlagd yta om cirka 1086 km². Inom RSNV bor cirka 185 000 personer, vilket innebär cirka 53 procent av invånarna i hela regionen Skåne Nordväst.

Av de cirka 270 anställda är 118 operativ, heltidsanställd personal, 80 deltidsanställda brandmän, och 74 administrativ och myndighetsutövande personal. Förbundet har 4 heltidsstationer, 5 deltidsstationer samt 3 räddningsvärn. Ledning/administration finns på stationen i Bårslöv.

Riskbilden är komplicerad: Från norr till söder löper E6/E20, som passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Från färjeterminalen i Helsingborg löper E4 i nordostlig riktning och passerar Åstorp, Klippan och Örkelljunga. Samt är ytterligare ett flertal riksvägar angivna som rekommenderade vägar för transport av farligt gods. Viktiga hamnar finns i Helsingborg, och färjetrafiken mellan Helsingborg/ Helsingör är omfattande. I området finns ett 20-tal anläggningar som bedriver farlig verksamhet, de flesta i Helsingborg.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Somewhere – Everyday – Firefighter

I september 2018 hade jag förmånen att köra motorcykel till Western rally, tillsammans med andra …