Hem » Artiklar » Den svenska resan om brandmän och cancer
Brandmän och cancer

Den svenska resan om brandmän och cancer

Den Svenska resan om brandmän och cancer startade för många år sedan. Den Svenska resan började på allvar 2006 när det första mötet mellan fackliga parter, SKL, MSB och Arbetsmiljöverket inträffade för första gången för att enbart diskutera brandman och cancer. Resan har varit lång och krokig, den Svenska modellen visade sig vara allt anat än enkelt. Det är många som har spottat på stenen tills den har blivit blöt. Mycket har gjorts och allt finns inte med i denna text men det finns ett antal nyckelår och händelser under denna resa som vi vill ta upp.

1982 Kalifornien blir första stat i USA att klassa vissa cancer former som arbetsskada för brandmän. 1986 blir staten Rhode Island andra stat i USA att klassa cancer som arbetsskada för brandmän. Idag har 33 av USA:s stater infört lagstiftning som reglerar att vissa cancerformer är klassade som arbetsskada för brandmän. Det är ett ständigt pågående arbete för att klassa ytterligare cancerformer och få alla USA:s stater att införa samma lagstiftning. Senaste stat att införa lagstiftningen var Kentucky 2014.

1994 En studie på brandmännen i Stockholms brandförsvar från Karolinska Institutet av Tornling, Gustavsson, hoystedt presenteras.

Studien på brandmännen i Stockholms brandförsvar visade på förhöjda risker att drabbas av bland annat hjärncancer och magcancer. Den Svenska studien var en av fl era studier från hela världen som låg som underlag för beslutet att USA, Canada och Australien införde lagstiftning som klassade vissa cancerformer som arbetsskada för brandmän. Slutsatsen av den svenska studien blev att fl er studier behövdes för att förklara den förhöjda risken för brandmän att drabbas av vissa cancerformer. Det dröjde ända till 2014 då Carolina Bigert på Karolinska institutet påbörjade en studie (brandman och cancer) som ska rapporteras i december 2016

2002 Manitoba blir första provins i Canada som klassar vissa cancerformer som arbetsskada för brandmän. Därefter införde provinsen Alberta samma lagstiftning 2003. Idag har nio av totalt tretton provinser i Canada klassat cancer som arbetsskada för brandmän.

2006 Grace LeMasters & James Lockey. Världens största studie på 110 000 brandmän presenteras. En metaanalys av 32 studier från hela världen. Studien blir ett genombrott som visar ett direkt samband mellan exponering i brandrök och den ökande risken för vissa cancerformer. Studien visar ett klarlagt samband mellan myelom (blodcancer), lymfcancer, prostatacancer och testikelcancer. För ytterligare åtta cancerformer hittar man troliga samband mellan brandrök och cancer. Studien tas hem till Sverige.

2006 Frågan börjar på allvar att arbetas med hos de fackliga parterna BRF och Kommunal. Responsen hos arbetsgivarna är i början sval då man anser att problemen fi nns i Nordamerika och inte i Sverige. De första larmrapporterna i media dyker upp där man beskriver de förhöjda cancerriskerna för brandmän. Efter att ha bearbetat de övriga parterna i den svenska modellen genomförs det första mötet i Stockholm mellan BRF, Kommunal, Arbetsmiljöverket, SKL och MSB. Resultatet blir till slut konceptet Friska brandmän som ser sitt ljus. Arbetet påbörjas med att arbeta fram ett koncept där Skellefteåmodellen är grunden i det som idag är Friska brandmän.

2007 WHO (World Health Organization) internationella byrå för cancerforskning IARC i Lyon klassifi cerar brandbekämpning som möjligen cancerframkallande för människor. IARC gjorde då också en ny sammanvägd analys av riskerna för vissa former av cancer bland brandmän. Då framkom statistiskt signifi kant ökade risker för testikelcancer, prostatacancer och nonHodgkins lymfom. Riskerna är 2050% högre för brandmän jämfört med jämförelsegruppen. WHO drar slutsatsen att mer forskning behövs för att bättre förstå cancerrisker bland brandmän. Slutsatsen är baserad på 42 studier.

2010 Mikael Svanberg och dåvarande ordföranden för BRF Kenneth Karlsson åker över till Vancouver på konferens med IFFUA (International Fire Fighters Unions Alliance) och träffar där bland annat Alex Forrest som ligger bakom beslutet att klassa cancer som arbetsskada för brandmän i USA, Canada och Australien. De första kontakterna knyts med Alex Forrest.

2011 Australien inför lagstiftning enligt samma modell som Canada som klassar vissa cancerformer som arbetsskada för brandmän i alla delstater och territorium.

2011 Konceptet Friska brandmän blir vinnare av European good practise award. Ett pris som belönar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare vad gäller arbetsmiljö på arbetsplatser inom EU.

2011 Anders Cederberg då förbundsordförande för Brandmännens Riksförbund drabbas av cancer. Anders offentliggör sin diagnos under BRF:s kongress och går ut med sin historia i Swedish Firefi ghters. Anders Cederberg blir bollplank till andra brandmän som drabbats av cancer. Processen börjar omgående med att driva cancerdiagnosen som arbetsskada mot Försäkringskassan och AFA. Processen är fortfarande pågående sedan 2011.

2012 BRF med Peter Bergh, Anders Cederberg och Mikael Svanberg åker över till en konferens i Winnipeg där ämnet är arbetsmiljö och framförallt sambandet mellan cancer och yrket som brandman. Vi träffar en av världens främsta forskare i yrkesmedicin som arbetar med brandmän och cancer, första gången vi träffar professor Virginia Weaver

2012 EPSU (European federation of public service unions) och ETUI (European trade union institute) börjar arbeta för att alla 17 medlemsländer i Europa ska arbeta efter det Svenska konceptet Friska brandmän.

2012 Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond bildas under Skyddsmässan 2012 samtidigt som Sveriges första rosa brandbil föds som sedan går i operativ trafi k på Stockholms gator. Professor Virginia Weaver som har forskat på sambandet mellan brandmän och cancer sedan 1991 bjuds in som talare på Skyddsmässan. Virginia Weaver besöker karolinska Institutet under vistelsen för att förhöra sig om den Svenska studien som genomfördes på brandmännen i Stockholm och vad uppföljningen studien tog vägen….

2012 De fackliga parterna i de Nordiska länderna fördjupar sitt samarbete med målsättningen att klassa cancer som arbetsskada för brandmän.

2013 BRF blir inbjudna till IAFF John P. Redmond Symposium on the Occupational Health & Hazards of the Fire Service i Denver. Vi får vi lyssna till Dr. Tee Guidotti som tillsammans med Professor Virginia Weaver är ledande inom forskningen rörande brandman och cancer. Tee Guidotti säger att “Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta yrket av alla när det gäller cancer. Övervikt av bevis stöder antagandet om orsakssamband för vissa cancerformer och yrket som brandman”. Fler kontakter knyts med forskare och samarbetet fördjupas mellan Sverige och Nordamerika som beslutar att arbeta för att även Europa antar liknande lagstiftning som Nordamerika och Australien.

2013 Rapport från SFFD, av 117 kvinnliga brandmän är 11 st. diagnostiserade och 1 har avlidit av bröstcancer. Mer än 6 gånger högre än normalt.

2013 MSB i Revinge skrapar av det yttersta färglagret på en rökövningscontainer för att skickas till analys. Provet blir skrämmande, alla cancerogena ämnen som vi känner till i brandrök påträffades plus lite till av en mängd okända ämnen som har skapats genom förbränning av kemikalier.

2013 EFFUA (European Fire Fighters Union Alliance) där Sverige är med genom BRF träffar EUkommissionären för räddningstjänst i Bryssel för att diskutera yrkesrelaterade sjukdomar som cancer för brandmän.

2013 Under perioden 19902012 har det i Köpenhamn dött 130 brandmän i cancer och 75 brandmän behandlas för cancer. Köpenhamn har ca 400 brandmän. Danmarks arbetsmarknadsminister Mette Frederiksen begär en redogörelse av Arbetsmiljöverket om det höga antalet cancerfall hos danska brandmän och om de är berättigade till ersättning för att de är brandmän. Ministern vill även ha en redogörelse av de studier som visar sambandet mellan yrket som brandman och vissa cancerformer.

2013 Professor Susan Shaw uttalar sig i TV4 nyheterna den 14 juni. Susan Shaw säger att flamskyddsmedel som finns i tyger, mattor, möbler, gardiner mm i alla bostäder innehåller cancerogena ämnen som ger brandmän testikelcancer, prostatacancer, lymfom och myelom.

Susans Shaws studie visade också att brandmännen hade höga halter av dioxiner och furan, två föreningar som har samband med cancer och andra hälsorisker som produceras när flamskyddsmedel brinner. Nivåerna av dioxiner och furan hos brandmän var hundra gånger högre än vad som någonsin upptäckts hos den allmänna befolkningen.

2014 Friska brandmän ges ut av MSB i bokform skriven av Stefan Magnusson och David Hultman.

2014 Alex Forrest blir uttagen att sitta med som första icke doktor i WHO:s cancerorgan IARC för att arbeta med cancerrisker kopplat till yrket som brandman. Alex kommer över till Sverige och träffar politiker och chefer.

2014 Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond målar Visbys räddningsbil rosa under Almedalsveckan för att lyfta problemet brandman och cancer för politiker och beslutsfattare.

2014 De nordiska länderna och Tyskland träffas i Norge (Bergen) för en konferens om brandman och cancer. Alex Forrest håller föredrag för bland annat närvarande Norska politiker. Vi får även träffa och lyssna på en Norsk forskare vid namn Kristin Kjaerheim som håller ett föredrag om brandman och cancer.

2014 NOCCA. En nordisk studie på 16000 brandmän presenteras. Studien visar liknande resultat på sambandet mellan brandman och cancer som övriga studier världen över.

2014 New Zealand påbörjar arbetet med att få samma lagstiftning som Australien.

2015 Möte i Köpenhamn med de Nordiska länderna, Tyskland, USA och Canada. Danska politiker närvarar på mötet för att lära sig om brandman och cancer. Alex Forrest håller föredrag.

2015 Ola Pålsson, deltidsbrandman från Höganäs avlider i cancer 2014. Pensionsmyndigheten bedömer 2015 att Ola Pålssons död har orsakats av Ola Pålssons arbete som deltidsbrandman.

2015 Anders Cederberg, Mikael Svanberg, Alex Forrest och Kristin Kjaerheim blir inbjudna av den Tjeckiske EU parlamentarikern Pavel Poc till EU parlamentet i Bryssel. Anders Cederberg håller ett föredrag om hur det är att som brandman drabbas av en yrkesrelaterad cancersjukdom. Därefter håller Kristin Kjaerheim ett vetenskapligt föredrag och det avslutas med Alex Forrest som föreläser om resan som är gjord i Nordamerika och Australien och hur vi ska gå vidare i Europa. Responsen från föredragen blir mycket bra och fler parlamentariker sitter med tårar i ögonen. Pavel Poc som är ordförande för mötet blir även han tagen av föreläsningarna och tar med sig frågan om att klassa cancer som arbetsskada för brandmän till den Tjeckiska regeringen. Pavel Poc inser att ett land behöver gå före i Europa för övriga länder ska följa efter.

2015 MSB fortsätter en studie kring cancerframkallande ämnen i brandrök som bland annat ska undersöka riskerna med hud exponering av cancerframkallande ämnen i brandrök vid heta brandövningar.

Studien är en fortsättning på den partikelmätningsstudie som genomfördes 2014 av FOI CBRN i Umeå och Air Control Norr AB på uppdrag av och i samarbete med MSB Sandö och MSB Revinge. Den tidigare studien mätte mängden partiklar som tränger igenom skyddskläder vid heta brandövningar på MSB:s verksamhetsställen samt undersökte hur stor skyddsfaktor skyddskläder har. Mätningarna genomfördes för ett 30tal polycykliska aromatiska kolväten, s.k. PAHer, varav vissa är cancerframkallande och lättupptagliga genom huden. Mätningarna genomfördes vid två typer av övningar som genomförs regelbundet inom MSB:s utbildningar. Vid dessa övningar används ved, träskivor och tändvätska enligt eldningsbestämmelser. Resultaten visade att cancerframkallande ämnen, i form av små ultrafina sotpartiklar, finns i brandröken och att dessa även återfinns på huden under skyddskläder.

”Utifrån 2014 års studie vet vi att cancerframkallande partiklar tränger in under skyddskläderna vid övningar, säger Cecilia Hammar Wijkmark. Men, vi vet inte hur lång tid det tar för partiklarna att gå igenom huden. Vi vet inte heller hur effektivt det är att duscha efter exponering. Idag saknas gränsvärden för hudexponering av dessa cancerframkallande partiklar och därför är vi från MSB särskilt angelägna om titta närmare på detta”.

Centrala frågor för studien är huruvida det går att tvätta bort cancerframkallande partiklar i brandrök vid dusch samt hur effektivt det är med tvätt av skyddskläder. Även riskerna med så kallad sekundär exponering av cancerframkallande ämnen i brandrök ska undersökas. Dessa mätningar – som redan har påbörjats – sker i olika lokaler och fordon och där ingår också servicepersonal som arbetar på MSB:s övningsfält.

2016 Den Tjeckiske EUparlamentarikern Pavel Poc kommer till Stockholm för ett besök hos BRF och möten med Svenska politiker. Pavel Poc informerar om läget i Tjeckien om att klassa cancer som arbetsskada för brandmän. Pavel Poc tror att processen kan landa under 2017.

2016 Tommy Sand, styrkeledare från Räddningstjänsten Storgöteborg får som första brandman i Europa sin cancerdiagnos klassad som arbetsskada.

2016 Om vi backar tiden 10 år så luktade det rök i varje brandbil på varje brandstation i Sverige. Kunskapen om yrkesrelaterade sjukdomar var bristfällig hos brandmän och arbetsgivare. Genom artiklar i media, nyhetsinslag i TV och radio, föreläsningar av Friska brandmän och Brandmännens Cancerfond på brandstationer och konferenser törs vi påstå att det inte finns en brandman i Sverige som inte känner till hur man ska arbeta efter modellen Friska brandmän. Det målet har vi uppnått, nu har vi kommit till ett genombrott med nästa mål när Tommy Sand som första brandman i Sverige får sin cancerdiagnos klassad som arbetsskada av AFA.

 

§ Tommy Sand, först i Europa

Hej Tommy, hur började din yrkesbana?

– Jag är uppväxt i Västra Frölunda. Jag började min yrkesbana som plåtslagare och svetsare tills jag 1985 valde att börja min yrkesbana i brandkåren som det hette på den tiden. Jag började min utbildning på Torslanda med 7 veckors brandutbildning och därefter 7 veckors ambulansutbildning. På den tiden var det inte lika mycket sjukvård då det i princip bara fanns rondskålar och blodtrycksmanschett i ambulansen.

Första stationsplacering blev Kortedala under ett par månader sen bar det vidare till Angeredstationen. På Angered blev jag kvar i tretton år. År 2000 gick jag förmansutbildningen eller som det heter idag Räddningsledare A.

2007 blev det dags att sätta sig bakom skolbänken igen då jag läste Räddningsledare B i Rosersberg.

I januari 2008 sökte jag en tjänst som styrkeledare på dagstyrkan som är placerad på Gårda brandstation. På Gårda har jag varit sedan dess.

Du har med andra ord varit med om en del?

– Under alla mina år inom räddningstjänsten har jag nog sett och gjort allt och framförallt blivit exponerad av brandrök. När jag började min bana inom räddningstjänsten så var kunskapen om gifterna i brandrök och hur vi skulle hantera smutsiga kläder och utrustning inte alls på samma nivå som den är idag. Förr luktade det alltid rök i bilarna, vagnhallen och bland larmkläderna. Idag är röklukten i princip borta då vi nu arbetar efter konceptet Friska brandmän. Så det har ju absolut blivit mycket bättre men å andra sidan har brandröken idag blivit mycket giftigare, det blir ju bara värre och värre. Vi har ju inte en aning om vad som finns i brandröken när vi kliver in, vilket annat yrke arbetar med samma förutsättningar med att inte veta vad man kliver in i och hur det drabbar en i framtiden?

Sedan blev du sjuk.

– Ja livet har sina törnar, jag drabbades av elakartad prostatacancer. Jag blev opererad januari 2015 och var sjukskriven i två veckor och gick tillbaks till operativ tjänst direkt efter sjukskrivningen.

Och sedan gjorde du en arbetsskadeanmälan.

– Jag började tänka på detta med arbetsskada när jag var tillbaks i tjänst på Gårdastationen. Jag anser att den exponering av brandrök jag drabbats av under många år har gett mig cancer. Jag fi ck hjälp av personalhanteraren på Gårda som var insatt i problematiken brandman och cancer att skriva en arbetsskada till AFA på vårkanten 2015.

Känner du till fler brandmän som fått cancer?

– Ja det gör jag, det är många kollegor både här i Göteborg och landet som är drabbade av olika cancerformer. Prostatacancer drabbar ju väldigt många män men skillnaden är att många brandmän drabbas av prostatacancer i yngre åldrar än andra.

Och nu har du fått ett bra besked.

– Ja nu under sommaren 2016 fick jag beskedet av AFA att min arbetsskada beror på exponeringen av brandrök i mitt yrke som brandman. Jag har fått ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt mediciner. Jag har nu förstått att jag är första brandman i Sverige som har fått sin cancerdiagnos klassad som arbetsskada av AFA.

Varför ställer du upp i SFF?

– Jag vill hjälpa andra brandmän som har drabbats av cancer att få diagnosen erkänd som arbetsskada, då brandrök är cancerframkallande och framförallt bidra till att ännu mer görs för att förhindra att fl er blir sjuka av sin arbetsmiljö. Har också upptäckt efter min diagnos att det fi nns ett stort behov, främst inom räddningstjänsten att prata om denna sjukdom som betraktas som väldigt skrämmande och skamlig att tala om. Kan jag bidra till att öppna upp för att samtala om detta, så kanske det kan påverka att det görs mer på forskningsnivå. Jag fi ck hjälp av min arbetsgivare att anmäla min arbetsskada och jag uppmanar andra brandmän att gå vidare att anmäla sin cancer som arbetsskada.

Tack Tommy för att du ställer upp.

– Tack själva, jag vet att det är många som arbetar med denna viktiga fråga och jag hoppas med detta kunna bidra med mitt.

 

Ola PålssonOla Pålsson var deltidsbrandman i Höganäs och samtidigt var han Höganäs pastor. Ola var alltid glad, positiv, lyssnande och hjälpsam, man kan säga att Ola Pålsson var allas egendom i Höganäs. Ola var glädje för alla och framförallt för skolbarnen i Höganäs. Historier finns hur Ola kom på skolavslutningar in rullandes på inlines i branddräkt, klätterhjälm på huvudet och ryggsäck på ryggen med prästkragen runt halsen.

En dag kommer Ola ner till brandstationen och berättar att han fått cancer men att det nog skulle gå bra, positiv som han var. Personalen på Räddningstjänsten blev djupt engagerad i Ola. De bestämde att de skulle göra något och bjöd ner mig för att hålla ett föredrag om brandman och cancer. Till detta samlade personalen in pengar i Olas namn till Brandmännens Cancerfond.

Det är tidig höst 2013 och föreläsningen ska ske i folkets hus och stora salen är fullsatt. Innan jag ska starta föreläsningen kommer Ola Pålsson fram till mig för att be om ett par minuter till församlingen. Ola står i talarstolen och sprudlar av glädje, Ola berättar att han samma dag har blivit friskförklarad från sin cancer. Alla i lokalen klev in i ett lyckorus, allas egendom i Höganäs var frisk. Att hålla föredraget efter Olas start kändes som en speciell känsla av glädje då jag den korta stund jag hunnit träffa Ola redan tyckte mig känna Ola som en personlig vän. Jag håller föredraget och berättade i föredraget om hur när jag blev frisk från min cancer samma dag gick och köpte en ny bil.

Efter föreläsningen gick Ola och jag tillsammans med några vänner ner till puben för en bit mat och satt och pratade hela kvällen som om vi känt varandra hela livet.

Sedan händer det ofattbara att Ola återigen kort därefter blir sjuk i cancer. Dagarna innan Ola dör frågar han på brandstationen i Höganäs ”Du köpte Ankan den där bilen när han fick sitt besked om cancer”. Ola dör dagen före julafton 2013.

Det är svårt att skriva om detta utan att få nära till känslorna. Efter Olas död hjälper personalen på Höganäs räddningstjänst till på ett föredömligt sätt att hjälpa Olas änka med det praktiska och att anmäla Olas bortgång som arbetsskada.

Den 13 maj 2014 får Olas änka besked om att Pensionsmyndigheten har beslutat att Ola Pålssons dödsfall den 23 december 2013 har orsakats av en arbetsskada. Motiveringen från myndigheten lyder:

”Av förarbetet till lagen om arbetsskadeförsäkring enligt 2002 års lydelse framgår det även att det ska finnas en vetenskaplig förankrad medicinsk grund för bedömningen om skadlighet i arbetet. Det innebär inte att det krävs någon fullständig vetenskaplig bevisning, det krävs dock en väl utbredd uppfattning bland läkare som har relevanta specialistkunskaper om att skadlighet föreligger.

Ola Pålsson har i sitt arbete som deltidsbrandman varit exponerad för cancerogena ämnen och det finns vetenskapliga studier som visar på ökad risk för blodcancer i arbetet som brandman. Detta är stora studier och de bedöms inte som omstridda eller ifrågasatta. Bedömningen är att dessa studier uppfyller kraven för att vetenskapligt stöd ska finnas för ett samband.

Övervägande skäl bedöms därför tala för ett samband mellan anmäld arbetsexponering av brandrök och den sjukdom som orsakade dödsfallet. Detta då det vetenskapliga läget talar för ett samband. Kravet på att övervägande skäl ska tala för ett samband mellan anmäld arbetsexponering och den sjukdom som orsakade dödsfallet kan därför anses vara uppfyllt”.

Ola blir den första brandman i Sverige som får sitt dödsfall klassat som arbetsskada. Ola, jag köpte min första nya bil samma dag jag blev friskförklarad.

 

jan-ibcf

Hej Jan Wisén, vad är din reaktion som ordförande för Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond över beskedet att vi har fått den första cancerdiagnosen klassad som arbetsskada för brandmän?

– Det är fantastiskt kul att många års arbete av många aktörer bär frukt.

Har ni påverkat som stiftelse?

– Det är många som har arbetat hårt med denna fråga allt från fackliga aktörer, arbetsgivare, enskilda och vi är en av aktörerna. Bara det att vi finns påverkar, vi har arbetet med föreläsningar och opinionsbildning från brandmannen till politiker och det kommer vi att fortsätta med.

Hur kommer detta beslut att påverka räddningstjänsten?

– Nu har vi ett fall där cancerdiagnosen är klassad som arbetsskada och det innebär ju att ribban för arbetsgivaren höjs för att förebygga att brandmännen inte blir sjuka.

Har du något exempel på vad det kan innebära?

– Ja ett exempel kan vara att de årliga hälsokontrollerna för brandmän fördjupas för att upptäcka de cancersjukdomar som brandmän drabbas oftare av i tid.

Förresten har ni något ni tittar närmare på nu i Stiftelsen?

– Ja vi vill titta lite mer på en av våra mer frekventa insatser som torrkokningar och hälsoeffekten av detta.

Tack Jan Wisén och lycka till!

Om skribenten

Text: Anders Cederberg

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …