Hem » Artiklar » 6 snabba frågor till chefen
6 snabba frågor

6 snabba frågor till chefen

Nu har brandmannen Ola Pålsson fått sitt dödsfall klassat som arbetsskada 2015 av Pensionsmyndigheten där motiveringen till beslutet lyder:

Av förarbetet till lagen om arbetsskadeförsäkring enligt 2002 års lydelse framgår det även att det ska fi nnas en vetenskaplig förankrad medicinsk grund för bedömningen om skadlighet i arbetet. Det innebär inte att det krävs någon fullständig vetenskaplig bevisning, det krävs dock en väl utbredd uppfattning bland läkare som har relevanta specialistkunskaper om att skadlighet föreligger.

Ola Pålsson har i sitt arbete som deltidsbrandman varit exponerad för cancerogena ämnen och det fi nns vetenskapliga studier som visar på ökad risk för blodcancer i arbetet som brandman. Detta är stora studier och de bedöms inte som omstridda eller ifrågasatta. Bedömningen är att dessa studier uppfyller kraven för att vetenskapligt stöd ska fi nnas för ett samband.

Övervägande skäl bedöms därför tala för ett samband mellan anmäld arbetsexponering av brandrök och den sjukdom som orsakade dödsfallet. Detta då det vetenskapliga läget talar för ett samband. Kravet på att övervägande skäl ska tala för ett samband mellan anmäld arbetsexponering och den sjukdom som orsakade dödsfallet kan därför anses vara uppfyllt.

Därefter har heltidsbrandmännen Mårten Hultman och Tommy Sand fått sina cancerdiagnoser godkända som arbetsskada av AFA 2016.

Marie Norell, arbetsmiljöingenjör Storstockholms brandförsvar

Vad har ni för tankar och funderingar om dessa beslut?
IARC har sett ett samband mellan bl.a. prostatacancer och testikelcancer hos yngre brandmän så det är bra att AFA hängt med där.

Arbetar ni i er organisation enligt konceptet ”Friska brandmän”?
Friska brandmän” är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet att bedöma riskerna och ta fram åtgärder. Vi har införskaffat tvättmaskiner för larmställ och diskmaskiner för luftpaket m.m. I möjligaste mån försöker vi separera smutsiga och rena zoner på stationerna. En del av våra stationer är från 18oo-talet och det kan medföra en del utmaningar när man vill anpassa lokalerna. Vi har även förenklat för brandmännen att byta om och grovsanera materiel direkt på skadeplats.

Tänker ni förändra något i er nuvarande organisation?
Storstockholms brandförsvar inför en ny skyddsmask. Syftet med införandet av helskyddsmask med filter är att förbättra skyddet för insatspersonalen vid olika typer av händelser där det kan förkomma farliga gaser, vätskor samt olika partiklar i luften eller marken, som kan utgöra en stor eller mycket stor hälsofara för andningsorganen samt ögonen. Skyddsmasken ska också kunna användas av insatspersonalen i andra vardagliga insatser där miljön för andningsorganen och ögonen kan behöva skyddas

Vad kan ni göra mer som arbetsgivare?
Utöver de åtgärder som beskrivits ovan, så lyfter vi även fram vikten av att använda personlig skyddsutrustning och hålla god hygien (dvs. sanera utrustning, tvätta larmställ m.m.)

Kan ni tänka er att fördjupa de årliga hälsokontrollerna?
De medicinska kontroller som genomförs av utryckande medarbetare inom Storstockholms brandförsvar, är sedan 2009 fördjupade i förhållande till det som krävs i lagen. Detta väljer Storstockholms brandförsvar att göra därför att vi är måna om brandmännens hälsa. Man ska hålla inte bara hela yrkeslivet ut, utan genom hela livet.

Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne nordväst

Vad har ni för tankar och funderingar om dessa beslut?
Våra funderingar handlar i huvudsak om hur vi som organisation kan minska risken för att våra medarbetare ska bli sjuka i framtiden. Detta är en viktig ledningsfråga.

Arbetar ni i er organisation enligt konceptet ”Friska brandmän”?
Vi jobbar enligt konceptet ”friska medarbetare” och vi har gjort ett antal omställningar i verksamheten för att minska exponering mot farliga ämnen. Vi försöker också att påverka attityder kring frågan och få en större medvetenhet hos personalen.

Vi håller på att projektera en ombyggnad av en av våra brandstationer och brandorama/övningsfältet för att kunna arbeta i linje med konceptet för friska brandmän.

Tänker ni förändra något i er nuvarande organisation?
Vi har byggt vår senaste brandstation city med stort fokus på att personalen ska kunna undvika onödig exponering. Med fysiska åtgärder har vi skapat ett fl öde så att det bli enkelt att hantera material. Vi tittar även på hur vi kan öva på ett så skonsamt sätt som möjligt i framtiden så att vi kan minska exponeringen för personalen.

Vad kan ni göra mer som arbetsgivare?
Vi kommer att fortsätta att prioritera frågan och följa utvecklingen. Det är viktigt att det fortsätter att forskas inom området så att vi kan prioritera rätt åtgärder.

Kan ni tänka er att fördjupa de årliga hälsokontrollerna?
Det skulle kunna vara aktuellt men inga beslut är tagna.

Är det något ytterligare ni vill säga?
Återigen lyft fram behovet av forskning inom området så att våra beslut om åtgärder blir evidensbaserade och långsiktiga.

Om skribenten

Text: Anders Cederberg

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget …