Det är viktigt att man kontinuitetshanterar sin verksamhet, det vill säga att man har en plan B om det blir ett avbrott eller en störning i verksamheten. Nu har MSB släppt en webbkurs som lär verk-samheten att skapa en plan B – platsen där kontinuitetshanteringskursen tar plats.

Kursen riktar sig till de som arbetar med sam-hällsviktig verksamhet i en kommun, region, länsstyrelse, myndighet eller ett privat företag, säger Alexandra Grundel Lauritzen, utredare på MSB.
Coronapandemin har ställt mycket i samhället på sin spets. Inte minst har det gjort att många organisationer har för-stått vikten av att arbeta med kontinuitetshantering, det vill säga att man har en plan B för sin verksamhet. Nu har MSB tagit fram en webbkurs som på ett enkelt sätt lär ut hur man kan förbereda verksamheten för att kunna motstå eller klara av både mindre och allvarliga störningar. – Kontinuitetshantering handlar om att se till att en verk-samhet kan fortsätta att fungera oavsett vilken typ av stör-ning som inträffar. Om man arbetar systematiskt och utgår från det verksamheten alltid behöver för att fungera, allt från el till personal, då står man ju rustad även för det som vi inte kan föreställa oss, säger Ida Kullgren, en av de på MSB som jobbar med kontinuitetshantering.

Bygger på metodstöd

Webbkursen bygger på det metodstöd som MSB har tagit fram, som i sin tur bygger på en internationell ISO-standard. – Standarden är ganska svår och komplex. Den här utbildningen och även det metodstöd vi har på vår webb-plats ska göra det svåra enklare, säger Alexandra Grundel Lauritzen. – Med vårt stöd vill vi sänka tröskeln för att komma igång med arbetet. Om alla som ansvarar för samhällsviktig verk-samhet stärker sin förmåga att kunna motstå störningar kan på sikt hela samhällets gemensamma förmåga stärkas, säger hon.

Om att förbereda, analysera och genomföra

Deltagaren kommer att lära sig varför kontinuitetshantering behövs, vad det innebär och en metod för att genomföra arbetet. De steg som ingår är:

  • Hur arbetet kan förberedas
  • Hur en konsekvensanalys och riskbedömning genomförs
  • Hur åtgärder kan genomföras
  • Hur man kommunicerar, testar och övar
  • Hur arbetet kan vidareutvecklas

Du behöver inte ha förkunskaper. Webbkursen kan användas både av dig som är nybörjare eller har god kunskap i ämnet. Det tar cirka en och en halv timme att genomföra hela kursen, som är kost-nadsfri. Det går bra att pausa den och gå tillbaka när det passar.

Här hittar du kursen: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/oktober/nu-slapps-webbkurs-som-lar-dig-hur-du-skapar-en-plan-b/