Våra medlemmar har, tack vare samarbetet, rätt till en timmes inledande
kostnadsfri konsultation.

Brandmännens Riksförbund är störst i branschen – vi organiserar idag cirka 8 500 av Sveriges totalt cirka 14 000 brandmän. Samtliga medlemmar har givetvis även ett liv utanför rollen som brandman, och kan under livets olika perioder komma att behöva juridisk rådgivning eller hjälp i varierande grad och utsträckning.

BRF ser det givetvis som mycket viktigt att våra medlemmar erhåller juridisk rådgivning av högsta kvalitet. BRF vill därför åter flagga för det avtal med Kriströms advokatbyrå som förbundet sedan tidigare har. BRF har med bra utfall anlitat Kriströms Advokatbyrå som juridisk rådgivare under flertalet år. Enligt ingånget avtal mellan Brandmännens Riksförbund och Kriström Advokatbyrå tillhandahåller advokatbyrån rådgivning till våra medlemmar inom följande rättsområden:

  • Juridisk rådgivning vid köp och försäljning av bostadsrätt/fastighet, exempelvis granskning av ett köpeavtal. Även juridiskt biträde om medlemmen i egenskap av köpare eller säljare till en bostadsrätt eller en fastighet hamnar i tvist.
  • Upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och testamenten till ett fast pris.
  • Juridisk rådgivning i samband med att ett äktenskap eller samboförhållande upphör. Även juridiskt biträde i bodelningstvister.
  • Juridisk rådgivning avseende entreprenadrättsliga spörsmål, exempelvis granskning av ett entreprenadavtal vid småhusentreprenader och vid om- och tillbyggnads-entreprenader. Även juridiskt biträde vid Entreprenad-rättsliga tvister.
  • Juridisk rådgivning i bolagsrättsliga spörsmål. Även juri-diskt biträde i bolagsrättsliga tvister. 
  • Biträde i brottmål, antingen som försvarare eller som målsägandebiträde.
  • Biträde eller rådgivning i arvsfrågor och arvstvister.
  • Juridisk rådgivning och biträde i övriga köprättsliga tvister.
  • Juridisk rådgivning och biträde i arbetsrättsliga tvister.   

Våra medlemmar har, tack vare samarbetet, rätt till en timmes inledande kostnadsfri konsultation inom samtliga dessa områden. Vidare har våra medlemmar rätt till att få vissa handlingar, som till exempel äktenskapsförord, samboavtal och testamenten, upprättade av advokatbyrån till ett förmånligt fast pris. Om advokatbyråns biträde påkallas går det bra att ringa 08-545 030 70. Uppge redan i det inledande samtalet att du är medlem i Brandmännens Riksförbund och uppge även alltid ditt medlemsnummer. Därefter kommer du att bli kopplad till en av advokatbyråns jurister för en inledande konsultation.