Den förra regeringen uppdrog till Aud Sjökvist, jurist och ämbetsman, att genomföra en utredning av skogsbranden (Dir. 2014:116). I syfte att stärka samhällets förmåga att före bygga och hantera allvarliga olyckor och kriser skulle hon redogöra för vilka lärdomar som kunde dras.

Utredningen skulle beskriva och utvärdera den operativa insatsen och det övriga arbetet som bedrivits av de berörda aktörerna. I direktiven utpekades ett antal frågor som särskilt viktiga, såsom samordning, samverkan och ledning av insatserna, förutsättningar för brandbekämpning från luften, användningen av samhällets samlade resurser, förutsättningar för kommunikation och information till allmänheten, samt krisberedskapen inom jord- och skogsbruket. Utredningen skulle, med utgångspunkt i beskrivningen och utvärderingen av den operativa insatsen, identifi era möjliga förbättringsåtgärder och – om så bedömdes lämpligt – lämna förslag bl a på nödvändiga författningsändringar. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 september 2015.

Men, via ett tilläggsdirektiv från den nya regeringen i februari (dir. 2015:12) begränsades uppdraget till enbart en beskrivning och utvärdering av den operativa händelsen, samt övrigt arbete. Av det nya direktivet framgår att regeringen i stället överlåter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att identifi era de åtgärder som bör vidtas i syfte att stärka samhällets krisberedskap. MSB ska redovisa detta senast den 29 januari 2016. Sjökvists redogörelse redovisades den 28 februari, och innehåller 280 sidor inklusive bilagor.

Aud Sjökvist framhjåller att Stefan Löfven kallade branden en naturkatastrof och ”resultatet av den miljöförstörelse vi ägnat oss åt under så många år.”. (Frågestund i Riksdagen den 29 januari 2015). Medan Anders Ygeman, inrikes- och därmed ansvarig minister, i stället rubricerade branden som ”ett exempel på en extrem väderhändelse.”. (Interpellationsdebatt den 10 februari).

Själv anser utredaren att branden förvärrades på grund av en mängd brister. Detta gäller förberedelser såsom riskinventering – kommunerna har inte beaktat risken för större skogsbränder och vet därför inte vilken kompetens och ledningsförmåga som krävs. Samt krävs mer utbildning; t ex behöver brandbefälen mer kunskap om skogsbrandindex och skogsbränders beteende. Detta för att kunna läsa av brandens beteende och förstå vad som händer, samt handla därefter.

Även allvarliga brister påtalas i samhällets – i första hand kommunernas, länsstyrelsernas och de centrala myndigheternas – förmåga att hantera den kris som uppstod. Dessa, anser utredaren, kan delvis förklaras av avsaknaden av risk- och sårbarhetsanalyser, vilka är grunden för planering, utbildning och övning.

Aatt ansvarsprincipen – den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer – inte pekar ut någon som ansvarig för den samlade ledningen av en kris är ett mycket allvarligt problem. Svenska myndigheter är självständiga och befi nner sig på samma nivå i hierarkin – ingen myndighet kan ta befälet över någon annan och regeringen kan heller inte peka med hela handen.

En krisledande myndighet diskuterades tidigare, men i stället bildades MSB, som vid kriser bl a har en samordnande roll. Sjökvist framhåller att denna ordning dock inte innebär att vi har en samordnad krisledning, vilket blev tydligt under skogsbranden. ”Med tanke på bland annat det förändrade säkerhetspolitiska läget och att brister i vår krisberedskap direkt påverkar vår förmåga att hantera en situation som kräver att vi höjer vår beredskap, är det uppenbart att vi i Sverige behöver ett nationellt organ som har både behörighet och förmåga att, med befälsrätt över övriga aktörer, agera snabbt”, betonar hon.

Källor

http://www.regeringen.se/rapporter/2015/03/rapport-franskogsbrandsutredningen/
www.dn.se/debatt/total-brist-pa-bedomning-av-risk-forvarrade-branden/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here