Inför årets avtalsförhandling gick BRF ut med budskapet att den var tvungen att lyckas. Alternativet hade landets kommuner inte råd med. Det första budet från arbetsgivarsidan låg på 2,27 % – ett rent hån mot landets deltidsanställda brandmän. Efter fem veckors konflikt och ett antal förhandlingsomgångar landade det slutgiltiga budet från medlarna på 6,5 % enligt BRF:s uträkningar.

Detta innebär bland annat att ersättningen för beredskapstjänst höjs till 4 006 kr per vecka – en ökning på 8,92 %. Akuta insatser ersätts med 239 kr för första timmen och 156 kr per timme för tid därutöver. Under följandetimmar ersätts arbetstagaren för faktiskt arbetad tid. Det kan innebära att vissa larm ger mindre i plånboken. BRF:s förhoppning är dock att brandmän tar betalt för allt arbete man gör och att man inte hastar med återställning av material efter larm. Dusch efter avslutat brandlarm rör arbetsmiljön och ingår i detta arbete, återställning av personlig skyddsutrustning och lönerapportering likaså. Avtalet innehåller också förändringar i bestämmelsen om färdtidsersättning vid deltagande i utbildning. Enligt de nya reglerna är ersättningen en funktion av timersättningen. Antalet dagar med ersättning till gravid arbetstagare som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka har utökats från 90 dagar till 180 dagar.

Lokala avtal ska tecknas på ett antal punkter där den centrala överenskommelsen endast anger lägsta ersättningsnivå eller saknar regler. RiB 15 anger 340 kr per beredskapsvecka som minimum för det tillägg som utgår för förmän och platschefers särskilda ansvar, men tilläggets storlek ska fastställas vid lokal förhandling. Ersättningen till brandman som har ansvar för ett särskilt ansvarsområde ska förhandlas lokalt. Detsamma gäller för brandman med särskild ansvars- eller verksamhetsuppgift. De lokala parterna kan även komma överens om biltillägg. För brandmän som använder räddningstjänstens fordon ska det förhandlas så att räddningstjänsten står för samtliga kostnader. Denna ersättning är inte en löneförmån utan ska ligga utanför eventuella tillägg. Det centrala avtalet reglerar inte ersättning vid distansutbildning förutom vid genomgång av grundkurs för räddningsinsats, varför sådan ersättning måste överenskommas lokalt. RiB 15 saknar också regler för ersättning för beredskap och tjänstgöring utöver ordinar e schema. BRF och SKL/Pacta är överens om att det inte finns någon arbetsskyldighet utöver ordinarie schema och ersättningsnivån vid sådan tjänstgöring bör förhandlas lokalt.

RiB 15 innehåller nya skrivningar som syftar till att förtydliga parternas ansvar som arbetstagare respektive arbetsgivare. Möjligheten att anmäla tjänstgöringshinder på grund av sjukdom eller annat förhållande som ligger utom arbetstagarens kontroll kvarstår, men arbetsgivaren kan begära att arbetstagare lämnar ett skriftligt intyg om orsaken till tjänstgöringshindret. Ett sådant intyg kan exempelvis vara utfärdat av läkare. Avtalet innehåller också nya regler om avstängning av arbetstagare på grund av förseelse eller medicinska skäl. En arbetstagare som i arbetet gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning. Motsvarande skrivningar återfinns i andra kollektivavtal och innebär en modernisering av avtalet.

De nya ersättningsnivåerna innebär små ökningar i kronor och ören och säkrar inte i sig personalförsörjningen under kommande år. Detta kräver ett mer genomgripande arbete som enligt det nya avtalet ska ombesörjas av en partsgemensam arbetsgrupp under ledning av en utomstående och opartisk ordförande. Inom ramen för detta arbete kommer parterna att fokusera på hur verksamheten påverkas av vikande befolkningstal och en ökande utpendling i vissa delar av landet, samt hur rekryteringen kan breddas ur såväl jämställdhets- som mångfaldsperspektiv. Till detta kommer kommunernas ansvar att som arbetsgivare påverka möjligheten att kombinera en anställning i en kommun med anställning i samma kommun som beredskapsbrandman.

Utbildningssystemets förmåga att matcha verksamhetens framtida behov kommer att analyseras. Arbetsgruppen kommer också att behandla behovet av att anpassa regelverket kring a-kassa, socialförsäkring och arbetstid.

Arbetet kommer att beröra frågor som parterna själva råder över men även sådana där det är nödvändigt att involvera utomstående aktörer. Syftet med arbetet är att uppnå samsyn om verksamhetens förutsättningar, med förhoppningen att underlätta framtida förhandlingar då samtliga parter kommer att vara väl införstådda med de problem som behöver tas om hand för att främja en långsiktig personalförsörjning och en hållbar arbetsorganisation. BRF ser också samarbetet som en möjlighet att tillsammans med arbetsgivarsidan påverka andra aktörer för att komma till rätta med de frågor som parterna inte råder över.

RiB 15 föreskriver också att BRF och SKL/Pacta ska inleda ett partsgemensamt arbete för att genomföra djupgående förändringar i de delar av avtalet som rör utbildning, semester och beredskapstidsförläggning. Särskilt fokus ligger på ersättning för distansutbildning och den nya regleringen ska vara frikopplad från specifika utbildningssamordnare, lärosäten och utbildningsformer. Reglerna för semester måste förändras då dagens avtalskonstruktion ger incitament att ha beredskap i samband med semestern i huvudanställningen istället för att vara ledig. Parterna ska också behandla möjligheten att förlägga arbetstiden på annat sätt än till hela beredskapsveckor.

Svaret på om RiB 15 lyckades eller ej ligger i de lösningar som arbetsgrupperna når inför 2016 års avtalsförhandlingar. Arbetet med de partsgemensamma grupperna kommer att inledas i september och ska vara genomfört innan den sista augusti nästa år. BRF tror på goda samtal och en utveckling som leder till ett modernt och rekryteringsbefrämjande avtal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here